Kramer Guitars

The Original Collection, the Modern Collection and the Artist Collection.

Kramer Guitars
Fodera Yin-Yang Standard Bass ...and more, view Bass Battery
Fodera Yin-Yang Standard Bass
Rickenbacker 4003S Bass
Hofner 500/1 Fab Gear Beatle Bass
Fodera Yin-Yang Standard Bass
Hofner 500/1 Fab Gear Beatle Bass
Fodera Yin-Yang Standard Bass